Adatkezelés

A Bluefield Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat és a http://bluefield.hu/ weblappal (továbbiakban: weblap) kapcsolatos adatkéréseit, űrlapjait, illetve összes cselekményét a 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Infotörvény) rendelkezéseivel összhangban folytatja.

További, a weblap működését meghatározó, elsődleges, irányadó jogszabályok:

  • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog)
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

A weblapon elérhető szolgáltatások során csak azon személyes adatokat kerülnek bekérésre és kezelésre amelyek az adott szolgáltatás nyújtása során feltétlenül szükségesek. A bekért adatok elsősorban kapcsolattartásra, indikatív költségkalkulációk és ajánlatok nyújtására, előzetes műszaki adatbekérésre, felmérésre, projektek előkészítésére kerülnek felhasználásra.

Személyes adatait, az erre irányuló kifejezett kérése vagy beleegyezése nélkül, nem használjuk fel az adatkérés céljától eltérően hírlevelek vagy egyéb marketing anyagok közvetítésére, vagy küldésére, illetve nem adjuk tovább harmadik félnek. Adattovábbítás kizárólagosan az alábbi (beleegyezés nélküli) esetekben történhet:

  • jogszabályi kötelezettség vagy bírói végzés arra kötelezi az adat kezelőjét, hogy ezeket az adatokat kiszolgáltassa
  • egy- a weblap internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy egyéb jogkövetés kötelezettsége esetén

Amennyiben a Bluefield Kft. az adatvédelem elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A http://bluefield.hu/ weblap kiadója a Bluefield Kft.

A weblapon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelő megnevezése: Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatok forrása: az adatgazdák és/vagy adatkezelők adatszolgáltatásai szerint
Az adatkezelés célja: tájékoztatási célú ajánlattétel, egyes szolgáltatások megismerése, igénybevétele
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (a 2011. évi CXII. törvény alapján)
Az adatkezelés időtartama: 10 év
A tényleges adatkezelés helye: 1062 Budapest, Aradi utca 8.
Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
Az adatok törlési határideje: az adatkezelés időtartamának utolsó napja
Az érintettek köre: ajánlatkérők, szolgáltatás igénybe vevők
Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Bluefield Kft.
Cím: 1062 Budapest, Aradi utca 8.
E-mail: info@bluefield.hu

Jövőbeli módosításokkal kapcsolatos tájékoztatás
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját később megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő weblapján teszi közzé.

JOGI NYILATKOZAT
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Bluefield Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok nem minősülnek jognyilatkozatnak, hivatalos üzleti ajánlatnak, vagy más joghatást kiváltó kinyilatkoztatásnak. A Bluefield Kft. fenntartja a jogot hogy weboldalát bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Bluefield Kft. – ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem vállal semmilyen természetű felelősséget a megjelenő weboldalai pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásárért vagy tartalmára vonatkozóan. Nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weblap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Bluefield Kft. kifejezetten kizárja.

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete, továbbá a Bluefield Kft. teljes jel és jelzéskészlete, arculati elemei a Bluefield Kft. szerzői jogvédelme alá esik. A Bluefield Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.